873-436-3736jêzyk210-548-0140english
(657) 230-5984informacje o firmiedo³adowania(507) 937-595421885519204509610625618-725-8323(915) 626-7249

Do³adowania PrePaid

SPRZEDAWCO !!!!!!

Prowadzisz sprzeda¿ PrePaid - Telekarty do³adowania telefonów na kartê do³adowanie on-line zasilenie on-line swoim klientom to sprzedawaj do³adowania kart Komórki zasilenia przez terminal Zasilenia komórek do³adowanie GSM Uzupe³nienie konta komórki telefonu PrePaid HEYAH POP ORANGE SIMPLUS TAKTAK poprzez telekody GSM drukowane w terminalach do do³adowania telefonów komórkowych zamiast karty PrePaid zdrapki które ma twoja hurtownia Zg³o¶ siê do nas po terminale p³atnicze GSM POS do do³adowañ oraz po telekody do³adowania hurtowo:

9039372758  lub kontakt telefonicznylub kontakt e-mailowy

GLOBSOFT S.A. to firma prywatna o kapitale 3.500.000 PLN. Globsoft S.A. jest niezale¿nym operatorem platform cyfrowych dystrybuuj±cych na rzecz swoich klientów produkty i us³ugi elektroniczne na rynku krajowym.
wiêcej

Praca w Globosft
Zatrudnimy regionalnych przedstawicieli handlowych oraz koordynatorów handlowych na terenie ca³ej Polski
wiêcej

PROGRAMY LOJALNO¦CIOWE

Sprzedawco dla Twojego sklepu i Twoich klientów proponujemy karty lojalno¶ciowe system lojalno¶ciowy

Zg³o¶ siê po ofertê: kontakt telefoniczny lub kontakt e-mailowy


Copyright © 2006 618-728-2664  ul. Banderii 4 lokal 223   01-164 Warszawa

NASZA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES - Na wielu stronach internetowych, tak¿e u nas, wykorzystywane s± pliki cookies (tzw. ciasteczka). S± one przechowywane w przegl±darce internetowej i s± pomocne m.in. w zalogowaniu siê na pocztê, czy te¿ s³u¿± do tworzenia statystyk ogl±dalno¶ci strony. Nie zawieraj± one ¿adnych danych osobowych ani w ¿aden sposób nie zmieniaj± konfiguracji urz±dzeñ, na których zostan± zainstalowane. Nowe regulacje prawne obowi±zuj±ce od 23 marca 2013 r. zobowi±zuj± nas do poinformowania Czytelników o tym w wyra¼niejszy ni¿ dot±d sposób. Czytelnik mo¿e spowodowaæ, ¿e jego przegl±darka internetowa nie bêdzie przechowywa³a cookies- wystarczy zmieniæ jej ustawienia.

3322056299