bardzo du¿y rozmiar 252-996-9132 normalny rozmiar

Strona g³ówna

 

Powiatowy Urz±d Pracy w ¦wiebodzinie

ul. Studencka 8, 66-200 ¦wiebodzin

Tel.: (68) 38 210 66

(68) 38 256 95

Fax: (68) 38 210 67

e-mail: sekretariat@pup.swiebodzin.pl

             zisw@praca.gov.pl

 


Godziny Pracy Urzêdu:

Poniedzia³ek – Pi±tek: 7:00 – 15:00

Godziny obs³ugi interesantów:

Poniedzia³ek – Pi±tek: 7:30 - 13:00
 

Rejestracja czynna od 7:30 do 13:00
 

Wydawanie biletów w biletomacie od 7:30 do 12:30 

 

Dzienny limit biletów do rejestracji  wynosi 20 biletów 

 

951-536-9563

 

UWAGA!!!

Powiatowy Urz±d Pracy w ¦wiebodzinie informuje, i¿ w zwi±zku z realizacj± projektu wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

pn. „AKTYWIZACJA OSÓB M£ODYCH POZOSTAJ¡CYCH BEZ PRACY W POWIECIE ¦WIEBODZIÑSKIM (III)

 

prowadzona jest rekrutacja osób m³odych, tj. do 30 roku ¿ycia na formê pomocy jak± jest bon na zasiedlenie.

Je¶li jeste¶ osob± bezrobotn± do 30 roku ¿ycia oraz spe³niasz wymagania okre¶lone w projekcie* to mo¿esz ubiegaæ siê o bon na zasiedlenie, który stanowi gwarancjê przyznania ¶rodków finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania w zwi±zku z podjêciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub dzia³alno¶ci gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

 

*Wiêcej informacji dotycz±cych tej formy wsparcia oraz pomoc przy wype³nieniu wniosku mo¿na uzyskaæ u swojego doradcy klienta

Wersja do druku


201-306-7372

323-492-5710

seasonless
Powiatowy Urz±d Pracy w ¦wiebodzinie

ul. Studencka 8
66-200 ¦wiebodzin

tel. +48 68 382 10 66
+48 68 382 56 95
fax. +48 68 382 10 67

e-mail: zisw@praca.gov.pl
www.pup.swiebodzin.pl

Strona g³ówna  |   Oferty pracy  |   Do pobrania  |   703-426-2522  |   (954) 715-5221  |   Kontakt

Powiatowy Urz±d Pracy w ¦wiebodzinie 2010 © Wszystkie prawa zastrze¿one
Projekt i wykonanie: freshcreation

Obs³ugiwane gminy: